Álatlános szerződési feltételek (vagy ahogy röviden emlegetni szokták ÁSZF) az analizisoktatas.hu felhasználói számára
Általános szerződési feltételek
Ismerd meg az oldal használatának feltételeit!
I. A szerződésben résztvevő felek
1. A szolgáltató
Szolgáltató neve: Bökényi Gergely ev.
Szolgáltató székhelye: Vác 2600 Kandó Kálmán u 2
Szolgáltató adószáma: 66745334133
Szolgáltató tekékenységének kezdete: 2014.08.06.
Szolgáltató adózási besorolása: alanyi adómentes tételes kisadózó (ÁFA-mentes)
2. Felhasználó
Felhasználónak minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja az analizisoktatas.hu oldalt.
Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.
II. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
A Felhasználó az analizisoktatas.hu oktatási portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán (http://analizisoktatas.hu/aszf.php).
Jelen ÁSZF 2018. január 1. napjától határozatlan időre szól.
III. A szolgáltatás
1. A Szolgáltatás leírása

Az analizisoktatas.hu egy online oktatási portál, amely elektronikus (on-line) oktatási anyagokat kínál, amelyekből a Felhasználó elmélyítheti a matematikai analízis terén meglévő tudását. Az oktatási anyagok megtekintéséhez és az oldalra való előfizetéshez a Felhasználónak az oldalon regisztrálna szükséges.

2. Regisztráció

Az analizisoktatas.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.
A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.
A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, számlázási adatok stb.) és azok hitelességéért.
A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes ügyfélfiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott email címmel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.
Amennyiben ugyanazt a felhasználói fiókot gyaníthatóan több személy is használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által észlelt felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.
A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3. Díjfizetés, számlázás

Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltató ellenértéket határozott meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.
A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz.
A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyaghoz való hozzáférésre, ha - az ingyenes oktatóanyagok kivételével - annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
A díjfizetés a Szolgáltatás oldalán történhet bankkártyás fizetéssel (a Barion-on keresztűl), Barion tárcás fizetéssel vagy banki átutalással.
A Szolgáltató a bankkártyás, Barion tárcás illetve a banki átutalásos fizetéseknél kezelési költséget nem számít fel.
A sikeres fizetésről (tehát utólag) a Szolgáltató a Billingo.hu rendszerében elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó regisztrált email címére küld el.

4. A szolgáltatás használata

Az Szolgáltató ingyenes szolgáltatásait bárki használhatja, aki a Szolgáltató rendszerébe regisztrált. A fizetős tartalmakat viszont kizárólag azon Felhasználók vehetik igénybe, akik érvényes előfizetéssel rendelkeznek.
A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett (vagy letöltött) tartalmat, vagy annak bármely részét csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény betartásával használhatja fel.
Az analizisoktatas.hu oldalon található tartalmak a Bökényi Gergely ev. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
A szerzői jogok bárminemű (szándékos, vagy önhibán kívüli) megsértéséből eredő minden kárért a felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás esetleges megszűnésével az online tartalmakat többé nem éri el, és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
A Szolgáltatás domain nevének megváltozása (változatlan kínálat mellett) nem minősül a Szolgáltatás megszűnésének, de arról a Szolgáltató a Felhasználót köteles azonnal tájékoztatni a regisztrációnál megadott e-mail címre kiküldött üzenetben.
Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, segédanyag, fájl, szöveg, grafika, ábra - kivéve a fizetési szolgáltatók logóit és emlémáit - a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt, az oktatóanyagokra vonatkozó értékeléseit a Felhasználó nevével együtt felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt online oktatóanyagokat utólag módosítani (tartalom, ár stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.
V. Felelősség
Hibás teljesítés esetén a Felhasználó az érintett időszakra egyszeri árleszállítást kérhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy annak esetlegesen korlátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

A Szolgáltató a Felhasználó által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.
VI. Rendszeres karbantartás
A Szolgáltató annak érdekében, hogy szolgáltatásait a Felhasználó számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán legalább 2 nappal előre feltünteti.

A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi web címen: http://www.analizisoktatas.hu/hibabejelentes.php

A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért vagy bosszúságért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, tárhely leállása, DDOS támadás stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen időintervallum alatt következett be.
VII. Adatkezelés
A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.

A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

A részletes Adatvédelmi tájékoztató a http://www.analizisoktatas.hu/adatvedelem.php címen érhető el.
VIII. Elállási jog, jótállás
A Szolgáltató annak érdekében, hogy a Felhasználó még vásárlás előtt megismerhesse a Szolgáltatás minőségét, egyes témakörök oktatóanyagból egy vagy több leckét ingyenesen elérhetővé tesz - ezek megtekintéséhez csak regisztrálni szükséges az oldalra . Ez, illetve az oktatóanyagok leírása és részletes tanterve elegendő ahhoz, hogy a Felhasználó eldönthesse, szüksége van-e a Szolgáltatásra.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás (termék) természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően A Szolgáltató díjvisszatérítésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

A Szolgáltató a körülményekre való tekintettel (pl. véletlen vagy téves megrendelés) méltányosságból visszatérítheti a Szolgáltatás díját, de erre nem kötelezhető.

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.
IX. A Szerződés megszűnése
A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó (vagy kirívó esetekben a Szolgáltató) törli a Felhasználó ügyfélfiókját a Szolgáltató rendszeréből, valamint ha a Szolgáltató megszűnik vagy a Felhasználó elhalálozik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.
X. Vis Maior
Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, illetve a Felhasználó nem jogosult kártérítésre.
XI. Záró rendelkezések
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Felhasználó és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.
XII. Kapcsolattartás, segítségnyújtás
A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A szolgáltatóval való kapcsolatfelvételi lehetőségeket megtalálhatóak az oldal alján, illetve e-mail küldésére használható a http://www.analizisoktatas.hu/kapcsolat.php weboldal is

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet.

A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 1 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.

A Felhasználó a Szolgáltató weblapján elérhető oktatóanyagokkal kapcsolatos szakmai kérdéseit a fenti eléhetőségeken teheti fel, az egyes feladatokkal kapcsolatos konkrét kérdéseket az érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználók a kérdéssel érintett feladat alatti Kérdés beküldése gombra kattintva megjelenő űrlap kitöltésével és beküldésével juttathatják el a Szolgáltató, aki a kérdésre a választ a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldi meg. A Szolgáltató nem köteles a szakmai jellegű kérdésekre választ adni, de lehetőségeihez mérten igyekszik az ilyen megkereséseknek eleget tenni.

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.
A weboldal a könnyebb használhatóság érdekében cookie-kat használ!
 
 
Az oldal üzemelteője
Név: Bökényi Gergely ev.
Email: kapcsolat[kukac]analizisoktatas.hu
Cím: Vác 2600 Kandó Kálmán u. 2
Telefonszám: 06-20-919-9235
Adószám: 66745334133
Fizetési partner
© Bökényi Gergely ev. 2017-2018 Minden jog fenntartva